Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden van Huis te koop Dalfsen. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van een van één websites of diensten van Huis te koop Dalfsen. Deze Gebruiksvoorwaarden informeren u over uw rechten en plichten als u gebruik maakt van Huis te koop Dalfsen. Lees deze zorgvuldig door voordat u gebruik gaat maken van Huis te koop Dalfsen.

Algemeen

Op het gebruik van één van de Huis te koop Dalfsen websites zijn deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, het Cookiebeleid en andere aanvullende regelgevende documenten die Huis te koop Dalfsen publiceert op de Huis te koop Dalfsen websites van toepassing. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten, dient u geen gebruik te maken van Huis te koop Dalfsen.

Huis te koop Dalfsen behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op de Huis te koop Dalfsen websites en/of het versturen van een mededeling per email aan alle Huis te koop Dalfsen account houders. Wanneer u na de aanpassingen gebruik blijft maken van Huis te koop Dalfsen, impliceert dit dat u deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Waarop zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing?

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alle aanbiedingen en alle diensten van Huis te koop Dalfsen tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met u zijn overeengekomen.

Deze Gebruiksvoorwaarden gelden ook voor mobiele diensten zoals de Huis te koop Dalfsen App. Huis te koop Dalfsen biedt de mobiele diensten op dit moment gratis aan, maar u dient er rekening mee te houden dat de normale tarieven van uw telecomaanbieder (zoals voor een internetverbinding) gewoon van toepassing zijn.

Uw rechten en plichten

U dient zich als gebruiker van een Huis te koop Dalfsen website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Huis te koop Dalfsen en/of derden;het doen van inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huis te koop Dalfsen, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Alleen indien Huis te koop Dalfsen u daartoe voorafgaande schriftelijk toestemming heeft gegeven, is het u toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar een website van Huis te koop Dalfsen, waarbij de website binnen de kaders van Huis te koop Dalfsen verschijnt) aan te brengen. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan info@huistekoppdalfsen.nl.

Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Huis te koop Dalfsen zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op u te verhalen.

Materiaal

Door het plaatsen van materiaal (zoals foto’s, teksten, video’s, tekeningen, etc.) op Huis te koop Dalfsen geeft u Huis te koop Dalfsen toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van Huis te koop Dalfsen. Sommige geplaatste materialen kunnen worden getoond via andere distributiekanalen, zoals kranten of niet aan Huis te koop Dalfsen gelieerde websites. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Huis te koop Dalfsen stemt u ermee in dat uw materiaal getoond kan worden door middel van deze andere distributiekanalen.

Huis te koop Dalfsen heeft het recht om uw materiaal te verwijderen indien Huis te koop Dalfsen via één van haar websites een melding ontvangt dat dit onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of haar beleidsregels.

Hoe gaat Huis te koop Dalfsen met uw persoonlijke gegevens om?

In het Privacybeleid kunt u lezen waarvoor Huis te koop Dalfsen de gegevens gebruikt die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen. In het Cookiebeleid vindt u meer informatie over de cookies die Huis te koop Dalfsen gebruikt. Het Privacybeleid en het Cookiebeleid hebben alleen betrekking op de websites van Huis te koop Dalfsen en niet op andere websites waarvoor op de Huis te koop Dalfsen websites links worden aangeboden.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Huis te koop Dalfsen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar websites of van websites die met de website van Huis te koop Dalfsen zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Huis te koop Dalfsen is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Huis te koop Dalfsen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de Huis te koop Dalfsen websites worden aangeboden.

Huis te koop Dalfsen is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Huis te koop Dalfsen.

Huis te koop Dalfsen garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Huis te koop Dalfsen garandeert ook niet dat de op haar websites aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Huis te koop Dalfsen garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de verkopende makelaar). Huis te koop Dalfsen is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Huis te koop Dalfsen.

U vrijwaart Huis te koop Dalfsen tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van:

het gebruik van informatie op een of meerdere Huis te koop Dalfsen websites die door u of door in uw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst; die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de Huis te koop Dalfsen websites.

Welk recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden?

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Vragen?

Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met Huis te koop Dalfsen op te nemen via info@huistekoopdalfsen.nl

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn aangepast op 1 september 2015.